Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ABESSE UITVAARTVERZORGING

Definities

 1. Abesse Uitvaartverzorging: Abesse Uitvaartverzorging, gevestigd te Vlaardingen onder KvK-nummer: 74843656.
 2. Klant: degene met wie Abesse Uitvaartverzorging een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Abesse Uitvaartverzorging en de klant samen.
 4. Klant: een klant die een individu is en die als privépersoon en/of als opdrachtgever handelt.

   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, producten en/of diensten door of namens Abesse Uitvaartverzorging.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

   

Offertes

 1. Offertes uitgebracht door Abesse Uitvaartverzorging zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen tussen partijen en schriftelijk is vermeld op de offerte.
 3. Aanvaardt de klant de offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt de offerte.

   

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte heeft Abesse Uitvaartverzorging het recht om de offerte alsnog binnen 3 dagen na aanvaarding in te trekken, zonder dat hier door de klant enige rechten aan kunnen worden ontleend.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Abesse Uitvaartverzorging nadat de klant deze aanvaarding schriftelijk (of desnoods elektronisch) heeft bevestigd.

   

Tarieven

 1. Alle tarieven die Abesse Uitvaartverzorging hanteert, zijn in euro’s.
 2. De tarieven voor de diensten van Abesse Uitvaartverzorging zijn gevrijwaard van BTW. Dit geldt niet voor sommige diensten en/of producten van derden.
 3. Abesse Uitvaartverzorging behoudt het recht om alle tarieven voor producten en/of diensten zoals vermeld op de website of welke manier dan ook, te allen tijde te wijzigen.
 4. Het tarief wordt bepaald door een vast basistarief voor een gesteld aantal uren van 20 uur. Voor uren gemaakt boven dit gestelde aantal uren zal Abesse Uitvaartverzorging een los uurtarief gaan berekenen, dat wordt opgeteld bij het vaste basistarief.
 5. Abesse Uitvaartverzorging is gerechtigd om iets van de richtprijs af te wijken.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger wordt, zal Abesse Uitvaartverzorging de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 7. De klant heeft het recht om het deel van de opdracht dat boven deze 10% uitkomt, te laten vervallen.
 8. Abesse Uitvaartverzorging heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen.
 9. Indien partijen een overeenkomst hebben gesloten voorafgaand aan een prijsaanpassing, zullen de tarieven worden gehanteerd die geldig waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 10. Voor elke nieuwe overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten, zullen de dan geldende tarieven worden gehanteerd.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De betalingen aan Abesse Uitvaartverzorging dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of er een andere betaaltermijn op de factuur vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Voldoet de klant niet aan betalingsverplichting binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn, dus uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn, dan is de klant in verzuim en in gebreke. Abesse Uitvaartverzorging hoeft de klant hierover geen aanmaning te sturen of in gebreke te stellen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij eventuele gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Abesse Uitvaartverzorging.
 2. Deze incassokosten worden berekend a.d.h.v. het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Abesse Uitvaartverzorging eventuele verplichtingen aan de klant opschorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Indien de klant te maken krijgt met een faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling, zijn de vorderingen van Abesse Uitvaartverzorging op de klant direct opeisbaar.
 5. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen partijen, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Abesse Uitvaartverzorging te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Abesse Uitvaartverzorging heeft het recht om diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 2. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijk akkoord door middel van ondertekening van de overeenkomst door partijen.
 3. De klant dient er zorg voor te dragen dat Abesse Uitvaartverzorging ongehinderd en tijdig kan beginnen aan het uitvoeren van de diensten zoals in de overeenkomst tussen partijen is beschreven.
 4. Indien door toedoen van de klant Abesse Uitvaartverzorging niet ongehinderd of tijdig kan beginnen met de uitvoering van de diensten zoals in de overeenkomst tussen partijen is beschreven, zullen de extra gemaakte uren en/of kosten aan de klant worden doorberekend.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, bescheiden en gegevens die nodig is om tot uitvoering van de overeenkomst te komen en/of die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen ter beschikking aan Abesse Uitvaartverzorging.
 2. De klant staat garant voor de juistheid van de beschikbaar gestelde informatie, bescheiden en gegevens.
 3. Het niet tijdig ter beschikking stellen van de juiste informatie, bescheiden en gegevens kan leiden tot vertraging van de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele extra gemaakte uren en/of kosten zullen aan de klant worden doorberekend.
 4. Abesse Uitvaartverzorging zal bescheiden die niet in het bezit van Abesse Uitvaartverzorging dienen te blijven en/of die niet aan een instantie moeten worden afgegeven, retourneren naar de klant.

Klachten

 1. Indien de klant vindt dat een verleende dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten naar aanleiding van de overeenkomst, dan dient klant Abesse Uitvaartverzorging hiervan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 1 maand na uitvoering van de overeenkomst, op de hoogte te stellen.
 2. De klant dient de klacht tot in detail zo goed mogelijk te omschrijven en de klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk mede te delen aan Abesse Uitvaartverzorging.
 2. De klant dient er zorg voor te dragen dat deze ingebrekestelling Abesse Uitvaartverzorging tijdig bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Abesse Uitvaartverzorging gaat de overeenkomst aan met de klant, die daardoor de enige opdrachtgever wordt.
 2. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die door het sluiten van de overeenkomst aan Abesse Uitvaartverzorging verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Abesse Uitvaartverzorging is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien deze schade met opzet of door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.
 2. Indien Abesse Uitvaartverzorging verantwoordelijk is voor schade, geldt dat alleen voor schade die verband houdt met de geleverde diensten zoals beschreven in de overeenkomst.
 3. Abesse Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor indirecte schade of schade aan derden
 4. Abesse Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door derden.
 5. Indien Abesse Uitvaartverzorging daadwerkelijk aansprakelijk is, dan is dit beperkt tot (een deel van) het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en/of is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door de verzekering wordt uitbetaald.
 6. Recht van de klant op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
  (Zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 89: De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.)

Recht op ontbinding

 1. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Abesse Uitvaartverzorging aantoonbaar tekortschiet in zijn verplichtingen.
 2. Tekortkomingen van bijzondere aard of geringe betekenis, of veroorzaakt door overmacht, geeft de klant geen recht op ontbinding.
 3. De klant mag de overeenkomst pas ontbinden als Abesse Uitvaartverzorging in verzuim is doordat de nakoming van verplichtingen tijdelijk onmogelijk blijken te zijn.
 4. Abesse Uitvaartverzorging heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de klant zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, of wanneer blijkt dat de klant deze verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. Een tekortkoming kan Abesse Uitvaartverzorging niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Abesse Uitvaartverzorging komt. (Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek)
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan: noodtoestand (burgeroorlog/opstand/rellen/natuurrampen), wanprestaties van derden. Overmacht van derden, stakingen, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, (extreem) slechte weersomstandigheden, alsmede onvoorziene stroom-, internet-, computer-, telecomstoringen en computervirussen.
 3. Doet een overmachtsituatie zich voor, dan zullen de verplichtingen van Abesse Uitvaartverzorging worden opgeschort tot uitvoering weer redelijkerwijs mogelijk is.
 4. Abesse Uitvaartverzorging is geen vergoeding of schadevergoeding aan klant verschuldigd als zich een overmachtsituatie voordoet.
 5. Houdt de overmachtsituatie meer dan 30 dagen aan, dan mogen beide partijen de overeenkomst na die periode geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Wijziging van de overeenkomst

Indien de overeenkomst na afsluiting moet worden aangepast, aangevuld of worden veranderd teneinde tot een juiste uitvoering te komen, dan zal dit plaatsvinden in onderling overleg tussen partijen.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Abesse Uitvaartverzorging heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen, c.q. aan te vullen.
 2. Grote inhoudelijke wijzigingen die worden doorgevoerd na afsluiten van een overeenkomst waarvan de werkzaamheden nog gaande zijn, zullen met de klant worden besproken.
 3. De klant heeft het recht om bij een grote inhoudelijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang mogen stilzwijgend en te allen tijde worden doorgevoerd.

   

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien bepalingen (één of meerdere) genoemd in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen.
 2. Deze betreffende bepaling wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Abesse Uitvaartverzorging tijdens het opstellen van de algemene voorwaarden op dat punt in gedachten had.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Abesse Uitvaartverzorging is gevestigd is bevoegd om zich op de hoogte te stellen van eventuele geschillen tussen partijen. Tenzij de wet anders bepaalt.

Opgesteld op 20 mei 2019.