Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Abesse Uitvaartverzorging

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afspraken die tussen Abesse Uitvaartverzorging en de opdrachtgever worden gemaakt. Deze voorwaarden gelden ook voor derden die door Abesse Uitvaartverzorging zijn ingeschakeld.
Met opdrachtgever wordt bedoeld degene die Abesse Uitvaartverzorging de opdracht heeft gegeven om de uitvaart van de overledene te verzorgen.

1.2 Deze afspraken worden mondeling of per e-mail gemaakt. Dagtekening van het opdrachtformulier of de kostenbegroting of goedkeuring per e-mail is voldoende om de uitvaart te gaan verzorgen.

1.3 De tarieven in een offerte gemaakt door Abesse Uitvaartverzorging zijn geldig gedurende het kalenderjaar waarin de offerte is opgemaakt. Uitzondering hierop zijn eventuele tussentijdse tariefwijzigingen van toeleveranciers. 

1.4 Tarieven in offertes gemaakt door andere uitvaartverzorgers dan Abesse Uitvaartverzorging zijn niet van toepassing indien u de uitvaart door Abesse Uitvaartverzorging laat verzorgen.

1.5 De persoon die opdracht geeft om de uitvaart van een overledene te verzorgen, is de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt alle informatie die nodig is om tot de uitvoering van de uitvaart over te kunnen gaan. De opdrachtgever treedt op als contactpersoon en ondertekent alle benodigde formulieren. De opdrachtgever staat tevens garant voor de betaling van de eindfactuur.

1.6 Indien Abesse Uitvaartverzorging niet in staat is de uitvaart aan te nemen, c.q. uit te voeren en opdrachtgever besluit met een andere onderneming in zee te gaan, dan gelden de voorwaarden alsmede de prijzen van de onderneming waarvoor dan wordt gekozen.

1.7 Abesse Uitvaartverzorging heeft het recht de uitvaart geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door derden.

2. Bepaling tijdstip uitvaart en levering van goederen en diensten

2.1 Datum en tijdstip van de uitvaart wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en met het betreffende crematorium of de begraafplaats. Eventuele leveringen van goederen en diensten wordt gepland in overleg met de opdrachtgever, de leverancier en de eventuele locatie waar de goederen en/of diensten geleverd dienen te worden.

2.2 Als de datum en het tijdstip van uitvaart eenmaal is vastgelegd, kan deze niet kosteloos gewijzigd worden. Indien opdrachtgever hierin alsnog wijzigingen wil doorvoeren,  zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

2.3 In geval van een wijziging van uitvaartdatum en/of tijdstip zoals in artikel 2.2 beschreven, zullen de kosten voor het eventuele herdrukken van de rouwcirculaire voor rekening van de opdrachtgever zijn.

3. Personalia

3.1 Abesse Uitvaartverzorging heeft een aantal gegevens nodig om aangifte van overlijden te doen en om de aanvraag van de uitvaart bij het crematorium of begraafplaats te doen. Dit zijn gegevens van zowel de overledene als de opdrachtgever.

Benodigde gegevens van de overledene:
Volledige namen, roepnaam, adres waar deze persoon ingeschreven staat, adres waar deze persoon is overleden, BSN en de burgerlijke staat.

Benodigde gegevens van de opdrachtgever:
Volledige namen, roepnaam, volledige adres, emailadres, telefoonnummer en de relatie tot de overledene.

3.2 Van de opdrachtgever wordt verwacht de benodigde gegevens zoals omschreven in artikel 3.1 correct aan Abesse Uitvaartverzorging te verstrekken, zodat de aangifte van overlijden en de aanvraag van de uitvaart gedaan kunnen worden.

4. Kostenbegroting

4.1 Abesse Uitvaartverzorging zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 48 uur, een zo compleet mogelijke kostenbegroting maken en deze aan de opdrachtgever doen toekomen. Abesse Uitvaartverzorging zal deze kostenbegroting mondeling, telefonisch of per mail toelichten.

4.2 In de kostenbegroting staan ook kosten die niet van tevoren kunnen worden aangegeven. Abesse Uitvaartverzorging zal daarom een schatting maken van de te verwachten kosten, teneinde een zo compleet mogelijke kostenbegroting te maken.

4.3 Sommige kosten kunnen niet worden ingeschat. Dit heeft te maken met eventuele uitlooptijden. (Denk aan extra aulatijd, wachttijd voor dragers en/of staatsievervoer) en genuttigde consumpties.

4.4 Indien de uitvaartwensen veranderen na het opmaken en bespreken van de kostenbegroting, zullen de uiteindelijke kosten wijzigen. Abesse Uitvaartverzorging zal grote prijsveranderingen zoveel mogelijk eerst met opdrachtgever bespreken. 

4.5 Aan de kostenbegroting kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Start- of aannametarief

5.1 Het start- of aannametarief gaat uit van circa 25 uur arbeid. Mocht een uitvaart zo complex zijn dat deze niet binnen deze 25 uur georganiseerd en uitgevoerd kan worden, dan zullen voor de extra uren een uurtarief berekend worden, die bovenop het start- of aannametarief zullen komen.

6. Betaling

6.1 Na ontvangst van alle facturen van toeleveranciers en verrekening van eventuele uitgekeerde verzekeringsgelden wordt een gespecificeerde eindfactuur opgemaakt. Daarna zal Abesse Uitvaartverzorging contact opnemen met de opdrachtgever om, indien mogelijk, deze eindfactuur persoonlijk bij opdrachtgever te bezorgen en te bespreken.

6.2 De opdrachtgever betaalt binnen de betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening alle kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van de gemaakte afspraken, inclusief de kosten die door latere wijzigingen zijn gemaakt, alsmede het start- of aannametarief. Hierbij horen ook alle kosten die door Abesse Uitvaartverzorging zijn voorgeschoten aan derden.

6.3 Indien de opdrachtgever verzuimt binnen de termijn van 14 dagen na dagtekening te betalen, zal Abesse Uitvaartverzorging opdrachtgever eerst een herinnering sturen. Blijft betaling na de herinnering uit, dan zal Abesse Uitvaartverzorging verdere stappen ondernemen.

6.4 Abesse Uitvaartverzorging zal alle te maken kosten voorschieten. Uitzondering hierop zijn de kosten gemaakt bij sommige begraafplaatsen en crematoria die rechtstreeks aan de opdrachtgever factureren. Kosten van een eventuele voorganger of organist, zullen niet via Abesse Uitvaartverzorging lopen en dienen derhalve rechtstreeks met de betrokken personen te worden verrekend. In sommige gevallen geldt dit ook voor de huur of het gebruik van een kerk.

6.5  De opdrachtgever handelt niet namens en/of voor rekening van de erven of nabestaanden. De opdrachtgever gaat de overeenkomst met Abesse Uitvaartverzorging aan op eigen naam en voor eigen rekening.

7. Overmacht

7.1 Kosten die gemaakt worden naar aanleiding van beslissingen vanuit de overheid, naar aanleiding van een epidemie, pandemie, terroristische aanslag of vanwege noodweer, oorlog en/of natuurrampen, zijn niet voor rekening van Abesse Uitvaartverzorging.

8. Staatsievervoer

8.1 Indien er gebruik gemaakt wordt van volgauto’s, dan dienen de aanwijzingen van de eigenaar, chauffeur en/of bijrijder te allen tijde opgevolgd te worden.

8.2 Wijzigingen in het aantal bestelde voertuigen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Dit biedt echter geen garantie dat de wijziging nog doorgevoerd kan worden in verband met de beschikbaarheid van de gewenste voertuigen. Indien er voertuigen worden afbesteld die op dat moment niet meer elders kunnen worden ingezet, is de staatsievervoerder vrij om de gederfde inkomsten toch aan de opdrachtgever door te berekenen. Deze kosten zijn nimmer voor Abesse Uitvaartverzorging. 

8.3 Indien een wijziging naar minder voertuigen wel op tijd wordt doorgegeven en niet door de staatsievervoerder wordt berekend, dan zullen die kosten op de eindfactuur worden verrekend.

9. Rouwdrukwerk

9.1 Teksten voor de rouwcirculaire, bidprentjes, bedankkaarten, advertenties, liturgieën en elk ander drukwerk zal schriftelijk aan Abesse Uitvaartverzorging moeten worden verstrekt. In het geval van het telefonisch doorgeven van teksten, komen eventuele fouten in de tekst voor risico en/of kosten voor de opdrachtgever.

9.2 Alle in 9.1 genoemd drukwerk zal pas worden gedrukt als de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en zijn of haar goedkeuring heeft gegeven.

9.3 Kosten die voortvloeien uit rectificatie van drukwerk en/of advertenties waarvan de tekst afwijkt van datgene dat door de opdrachtgever schriftelijk is aangeleverd, zijn voor rekening van Abesse Uitvaartverzorging.

9.4 Indien opdrachtgever de tekst voor drukwerk en/of advertenties niet schriftelijk heeft doorgegeven, en/of als opdrachtgever de tekst niet of niet goed heeft gecontroleerd, dan zijn eventuele rectificatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Abesse Uitvaartverzorging zal er alles aan doen om de gemaakte afspraken naar eer en geweten uit te voeren.

10.2 Abesse Uitvaartverzorging is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

10.3 Abesse Uitvaartverzorging  is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door derden die door Abesse Uitvaartverzorging zijn ingeschakeld, ook niet als dit door grove nalatigheid of opzet wordt veroorzaakt.

10.4  Vermissing van en/of schade aan bezittingen die bij de overledene aanwezig zijn, zijn voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

10.5 De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes omtrent de uitvoering van de uitvaart. Abesse Uitvaartverzorging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door of namens Abesse Uitvaartverzorging gegeven adviezen.

11. Vertraging en oponthoud

11.1 In geval van oponthoud en/of vertraging is Abesse Uitvaartverzorging alleen verantwoordelijk indien dit redelijkerwijs te wijten is aan Abesse Uitvaartverzorging en/of derden die door Abesse Uitvaartverzorging zijn ingeschakeld.

11.2 Abesse Uitvaartverzorging is in geen geval verantwoordelijk voor oponthoud en/of vertraging als dit te wijten is aan de schuld van de opdrachtgever.

Opgesteld juni 2021.